งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก
ควบคุมระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( VDO Conference)
สร้าง ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของตำรวจภูธรจังหวัด
จัดทำงานนำเสนอ (Power Point) เมื่อมีการประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เมื่อมีกิจกรรมในภาพรวมของหน่วย หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ออกแบบ จัดทำเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ และใบประประกาศเกียรติคุณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของตำรวจภูธรจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล
วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประสานงาน อำนวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด
รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล โดยกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์ และลูกข่ายของสถานีเครือข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการมีระบบฐานข้อมูล การพัฒนา และการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ
พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software)
พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิค เกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ในตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ในตำรวจภูธรจังหวัด
ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กับยานพาหนะสถานีตำรวจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด หรือศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ 
อำนวยการให้มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร
พิจารณาวางแผน อำนวยการ กำกับ ดูแล และช่วยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตำรวจภูธรจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย