งานงบประมาณและการเงิน ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก
ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จัดทำ จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานด้านงบประมาณ
จัดทำทะเบียนและควบคุมงบประมาณของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำงานด้านการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการอื่น
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณ ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
รวบรวมความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ตามแผนงาน งานโครงการวิเคราะห์ความจำเป้นและความเหมาะสม เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี
การจัดทำเป็นการใช้จ่าย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอนงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ของหน่วยงานในสังกัดการใช้จ่ายงบประมาณค้างเบิกข้ามปี การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย การติดตามและประเมินผล รวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาคประจำเดือน
ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของตำรวจภูธรจังหวัด
การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทำบัญชีรับ –จ่าย
จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ รวมทั้งการรับ-ส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
จัดทำงบเดือนและรายงานฐานะการเงินส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท
จัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้งานงบประมาณทราบตามกำหนดเวลา
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาสมุดคู่มือ วางฎีกา ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินในใบโอนบัญชี
ตรวจสอบและพิจารราคำขอเงินบำเหน็จบำนาญ การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน 
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค
ขอเบิกจ่ายเงินค่าทำศพข้าราชการตำรวจหรือประชาชน ที่เสียชีวิตในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการแจ้งรายการหักภาษีต่อกรมสรรพากร ในการเสียภีประจำปีของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน และการบัญชี ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำกับหน่วยงานในสังกัด
การดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของตำรวจภูธรจังหวัด
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการสงเคราะห์ และการสวัสดิการอื่น ๆ
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย