งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานส่งกำลังบำรุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ  ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง  กำหนดความต้องการพัสด ุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กำหนดคุณลักษณะพาะของพัสดุ  จัดหา  ควบคุม  แจกจ่าย  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ  ดูแล  ควบคุม  ติดตามงานโยธาธิการและควบคุมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด
จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ  จำหน่าย  เก็บรักษาและการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ  ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่
ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่และอื่นๆที่ใช้ในราชการ
รวบรวม เก็บรักษาและแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง  การกำหนดความต้องการควบคุม  เก็บรักษาแจกจ่ายยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนการจัดเตรียม  และการดูแลรักาษาวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของตำรวจภูธรจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย