งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานวิจัยและประเมินผล   โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก
ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท
ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนความมั่นคงภายในประเทศของตำรวจภูธรจังหวัด เช่น  ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางสังคม  เป็นต้น
ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  พระรัชทายาท
วางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และภัยธรรรมชาติ
พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
แผนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเครื่องมือ  
อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง
ริเริ่มและดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการ ด้านงานบริหารกิจการตำรวจ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับส่วนราชการอื่น
ดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้อง ในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งการวางแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่างๆ และดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด) ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค และตำรวจภูธรจังหวัด
รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทำการประมวลและวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่างๆ ประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการปฏิบัติในงานตำรวจ
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด
ดำเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย