งานธุรการและกำลังพล ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานศึกษาอบรม  และงานสรรหาของตำรวจภูธรจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-งานออก  ของฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัด
เป็นเลขานุการของการประชุมตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดจัดให้มี
การประชุมขึ้น เว้นแต่ กรณีที่มีเจ้าของเรื่องการประชุมรับหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม
รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ
ตำรวจภูธรจังหวัด
ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆ
จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพ และใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
จัดทำ ทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างตลอดจนการจัดทำทะเบียบพลที่มีอยู่จริง
ประสานงานด้านอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังพล และอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างให้ถูกต้องตามคความเป็นจริง
ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำรองราชการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ การลาออกและให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย
ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเพิ่มพิเศษต่างๆ  การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญตราต่างๆ
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี และเก็บสถิติผลงานเป็ยรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถ หรือหย่อนความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
จัดทำ  รวบรวม  และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ ตำรวจ  รวมทั้งตำรวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดี ความชอบ  ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ  และคุณวุฒิเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
จัดทำบัตรประจำตัว  บัตรประวัติ  บัตรที่เกี่ยวข้องกับเหรียญประเภทต่างๆ และบัตรประจำตัวอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการบำนาญในสังกัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ และการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ
ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายเข้ามาใหม่
ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน
จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการตำรวจ และการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน
จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานที่ศึกษา  เป็นต้น
จัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย
ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
งานบันทึก   ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  กับฐานข้อมูล กำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปัจจุบัน
งานที่ไม่ได้กำหนดเป็นของหน่วยใดไว้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาสั่งการให้หน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบ
งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย