ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 

      ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร แต่เดิมมีฐานะเป็นเพียงสถานีตำรวจ มีผู้บังคับกองเป็นผู้บังคับบัญชา ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ เป็นกองกำกับการ มีผู้กำกับการเป็นผู้บังคับบัญชาและได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ของกรมตำรวจ ยกฐานะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร มีรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้า และปัจจุบันมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน่วยขึ้นตรงได้แก่ กองกำกับการสืบสวน กลุ่มงานสอบสวน กลุ่มงานจราจร และสถานีตำรวจในสังกัด จำนวน 31 สถานี ดังนี้
     1. สถานีตำรวจระดับ ผู้กำกับการ มี 22 สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคน วานรนิวาส วาริชภูมิ อากาศอำนวย กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว กุดบาก บ้านม่วง คำตากล้า ส่องดาว นิคมน้ำอูน เจริญศิลป์ ภูพาน เต่างอย ตาดโตน แวง ศรีวิชัย และขมิ้น
     2. สถานีตำรวจระดับ สารวัตรใหญ่ มี 6 สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ หนองสนม โพนงาม สว่าง สร้างค้อ และโพนแพง
     3. สถานีตำรวจระดับสารวัตร มี 3 สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรดงมะไฟ นาใน และโคกสี โดยมีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
ร.ต.อ.ชนะ วงษ์ชอุ่ม
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2486 - 2489
2
ร.ต.อ.โพธิ์ ไทยทอง
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2489 -2490
3
ร.ต.อ.วาด กงกะนันท์
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2490 - 2492
4
ร.ต.อ.บัณฑิตย์ ภีมะโยธิน
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2492 - 2493
5
ร.ต.อ.บุญยิ่ง จันทร์อุไร
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2493 -2495
6
ร.ต.อ. ม.ล.อดุลย์ นพวงษ์
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2495 - 2497
7
พ.ต.ต.สุวัฒน์ ภัทรนาวิก
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2497 - 2502
8
พ.ต.อ.ยรรยง มณีท่าโพธิ์
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2502 - 2507
9
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ศิริมูล
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2507 - 2508
10
พ.ต.อ.วุฒิ สมุทรประภูติ
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2508 - 2508
11
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ศิริมูล
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2508 - 2509
12
พ.ต.อ.ธวัชชัย พิทักษ์
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2509 - 2513
13
พ.ต.อ.สุเทพ ยุวะชาติ
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2513 - 2519
14
พ.ต.อ.เสรี ฝึกฝน
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2519 - 2523
15
พ.ต.อ.ชาย พันธุเดช
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2523 - 2524
16
พ.ต.อ.อุดม อันอาตย์งาม
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2524 - 2526
17
พ.ต.อ.บรรจง สัทธธรรม
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2506 - 2527
18
พ.ต.อ.นภา ปานิกบุตร
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2527 - 2531
19
พ.ต.อ.ชาตรี รัตตศิริ
ผกก.ภ.จว.สกลนคร
2531 - 2532
20
พ.ต.อ.ชาตรี รัตตศิริ
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2532 - 2534
21
พ.ต.ต.เสถียร สระสรม
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2534 - 2537
22
พ.ต.อ.นภา ปานิกบุตร
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2537 - 2538
23
พล.ต.ต.บำรุง สุขพานิช
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2538 - 2540
24
พล.ต.ต.ศักดา สุวรรณจูฑะ
ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2540 - 2542
25
พล.ต.ต.ณัฐกณฑ์ การปลูก
ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2542 - 2547
26
พล.ต.ต.อุดมเดช กปิตถา ณ อยุธยา
ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2547 - 2549
27
พล.ต.ต.อุดม จำปาจันทร์
ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2549 - 2554
28 พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ ผบก.ภ.จว.สกลนคร 2554 - 2558
29 ...­ѵ ¶ ผบก.ภ.จว.สกลนคร 2558 - 2559
30
...õ Դѡ
ผบก.ภ.จว.สกลนคร
2559 -ปัจจุบัน