รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จ.สกลนคร ครั้งที่ 2/2558
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมช่วงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557
แจ้งการสั่งให้บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
แนวทางการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ เปิดจองพระนิรันตราย (จำลอง)